موضوعات = آمار
تعداد مقالات: 52
1. مدل‌بندی داده‌های فضایی-زمانی با گمشدگی غیرقابل چشم پوشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.28698.1692

محسن محمدزاده؛ سمیرا زحمت کش


3. مدل سریهای زمانی دو خطی گسسته مقدار بر اساس عملگرهای تصادفی پگرام و رقیق ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

10.22055/jamm.2020.28321.1679

مهرناز محمدپور؛ سکینه رمضانی


4. برآورد پارامتر قابلیت اعتماد R=P(X>Y) در توزیع لیندلی توانی با استفاده از داده‌های رکورد بالایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.29827.1724

عباس پاک؛ علی اکبر جعفری؛ محمدرضا محمودی


6. تحلیل داده های فضایی-زمانی: مطالعه موردی داده های میانگین سرعت باد روزانه استان زنجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-76

10.22055/jamm.2019.26917.1624

علی شهنواز؛ علی محمدیان مصمم؛ محمدحسن بهزادی


8. بهبود یک روش آزمون فرضیه و فاصله اطمینان در رگرسیون خطی تک متغیره فازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

10.22055/jamm.2019.23961.1505

محمد قاسم اکبری؛ علامرضا حسامیان


9. تحلیل بیزی نرخ سرطان معده در استان گیلان با مدل اتوبتا-دوجمله‌ای فضایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-43

10.22055/jamm.2018.25994.1586

لیلا عابدین پور لیارجدمه؛ حسین باغیشنی؛ نگار اقبال


10. تعمیمی از مدل دلتا شوک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 58-70

10.22055/jamm.2019.26715.1618

محمد حسین پورسعید


11. آزمون تعیین خطای مشخص سازی مدل خطی عام برای داده های گم شده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.22055/jamm.2018.24634.1541

فیاض بهاری؛ صفر پارسی؛ مجتبی گنجعلی


15. یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 38-53

10.22055/jamm.2018.20658.1377

روح اله رمضانی؛ سعید رضاخواه ورنوسفادرانی؛ مجید فرهادی


16. طرح نمونه‌گیری فضایی متعادل دو مرحله‌ای برای پیش‌گویی میدان های تصادفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

10.22055/jamm.2018.13723

محسن محمدزاده؛ رامین خاورزاده


19. برآورد ((R=P(X>Y) در توزیع نمایی بر اساس روش‌های E- بیز و بیز سلسله مراتبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-64

10.22055/jamm.2018.13722

شهرام یعقوب زاده شهرستانی


20. تشخیص داده‌های دورافتاده دایره‌ای با استفاده از یک مدل آمیزاه ای از توزیع‌های فون‌میزس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22055/jamm.2018.20998.1394

موسی گل علی زاده؛ خدیجه عبدی؛ تابان باغفلکی


25. رگرسیون بتای آمیخته افزوده و مدل‌بندی نسبت شاغلین در خانوار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-36

10.22055/jamm.2017.13102

زهره فلاح محسن خانی؛ محسن محمدزاده