مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - مقالات آماده انتشار