دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. روش عددی برای حل یک کلاس از مساله کنترل بهینه کسری دوبعدی با کمک ماتریس های عملیاتی چندجمله ای لژاندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.24146.1516

یاسر نور علی زاده؛ محمود بهروزی فر؛ محسن علیپور


2. یک روش کنترل کننده غیرخطی برای پایدارسازی سیستمهای دینامیکیِ آشوبناک مرتبه کسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.26836.1622

احمد رضا حقیقی؛ محمد پور محمود اقابابا؛ نسیم اصغری؛ مجید روحی


3. مدل‌بندی داده‌های فضایی-زمانی با گمشدگی غیرقابل چشم پوشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.28698.1692

محسن محمدزاده؛ سمیرا زحمت کش


5. مدل مرتبۀ کسری سرمایش یک جسم نیمه‌نامتناهی با تابش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.28911.1697

شاهرخ اسماعیلی


6. برآورد پارامتر قابلیت اعتماد R=P(X>Y) در توزیع لیندلی توانی با استفاده از داده‌های رکورد بالایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.29827.1724

عباس پاک؛ علی اکبر جعفری؛ محمدرضا محمودی


8. کوچکترین رده‌ی زیرجبرهای شامل مجموعه های آغازی از یک BCK-مشبکه ی جابجایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.28257.1678

حبیب حریزاوی؛ طیبه کوچک پور


9. مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های سری و موازی متشکل از مولفه‌های لوماکس با مفصل ارشمیدسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.28651.1690

قباد برمال زن؛ مسیح آیت؛ عباس اکرمی


10. یک تعمیم از مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی TOPSIS مبتنی بر یکنواخت‌سازی مطلوبیت شاخص‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22055/jamm.2020.27384.1647

احمد کاظمی فرد


11. مدل سریهای زمانی دو خطی گسسته مقدار بر اساس عملگرهای تصادفی پگرام و رقیق ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

10.22055/jamm.2020.28321.1679

مهرناز محمدپور؛ سکینه رمضانی


12. روش تجزیه آدومین در حل معادله لایه مرزی فالکنر-اسکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

10.22055/jamm.2020.15405

شهرام رضاپور؛ حکیمه محمدی


14. حل عددی معادله تلگراف دو بعدی با استفاده از روش پترو-گالرکین موضعی بدون شبکه بندی مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

10.22055/jamm.2020.27924.1668

علی شکری؛ عرفان بهمنی


15. یک رویکرد برنامه ریزی دوسطحی برای مسأله توسعه تأثیر در شبکه در فضای رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

10.22055/jamm.2020.29355.1712

فرناز هوشمند خلیق