تعداد مقالات: 143
1. روش مونت‌کارلو برای حل معادلات بکر- دورین با متوسط مونومر ثابت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-11

علیرضا سهیلی؛ حسین حسنی


3. استنباط بیزی از توزیع نمایی دوپارامتری در سانسور هیبرید نوع اول

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-26

احمد پارسیان؛ فریبا عزیزی


4. تحلیل بیزی مدل های شکنندگی در بررسی داده های بقا طولانی مدت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-19

میترا رحیم زاده؛ فرزاد اسکندری


5. شبیه سازی خشک کردن کاغذ های اندود شده و ارائه مدل جدید آزمایشگاهی آن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-25

حسین شاه بیگ؛ احمد حلاجی ثانی


7. انتخاب متغیر در مدل‌های آمیخته متناهی تعمیم‌یافته نیم‌پارامتری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

فرزاد اسکندری؛ احسان ارمز؛ رحمان فرنوش


11. روشی جدید در تعیین ورشکستگی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های راف فازی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-22

10.22055/jamm.2016.12301

آیدا باتمیز؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ علی اکبر ثانوی


15. تشخیص داده‌های دورافتاده دایره‌ای با استفاده از یک مدل آمیزاه ای از توزیع‌های فون‌میزس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22055/jamm.2018.20998.1394

موسی گل علی زاده؛ خدیجه عبدی؛ تابان باغفلکی


16. طرح نمونه‌گیری فضایی متعادل دو مرحله‌ای برای پیش‌گویی میدان های تصادفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

10.22055/jamm.2018.13723

محسن محمدزاده؛ رامین خاورزاده


17. آزمون تعیین خطای مشخص سازی مدل خطی عام برای داده های گم شده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.22055/jamm.2018.24634.1541

فیاض بهاری؛ صفر پارسی؛ مجتبی گنجعلی


18. بهبود یک روش آزمون فرضیه و فاصله اطمینان در رگرسیون خطی تک متغیره فازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

10.22055/jamm.2019.23961.1505

محمد قاسم اکبری؛ علامرضا حسامیان


22. حل عددی معادله تلگراف دو بعدی با استفاده از روش پترو-گالرکین موضعی بدون شبکه بندی مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

10.22055/jamm.2020.27924.1668

علی شکری؛ عرفان بهمنی


23. مدول های با بعد کرول حداکثر α

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-26

نسرین شیرعلی