تعداد مقالات: 143
26. توان های سرشت های تحویل ناپذیر گروه های متناهی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-27

محمدرضا درفشه؛ عماد زاهدی


28. رگرسیون بتای آمیخته افزوده و مدل‌بندی نسبت شاغلین در خانوار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-36

10.22055/jamm.2017.13102

زهره فلاح محسن خانی؛ محسن محمدزاده


30. یک روش کنترل کننده غیرخطی برای پایدارسازی سیستمهای دینامیکیِ آشوبناک مرتبه کسری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-38

10.22055/jamm.2020.26836.1622

احمد رضا حقیقی؛ محمد پور محمود اقابابا؛ نسیم اصغری؛ مجید روحی


31. روش هاى چند گامی مستقل از مشتق برای حل عددی معادلات غیر خطی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-31

فرشید میرزایی؛ افسون حمزه


32. اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-43

علی اصغر انواری رستمی؛ راحله کلاته رحمانی؛ محمدعلی آقایی؛ عادل آذر


33. برآورد کوچک ناحیه ای و پیشگویی فضایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-40

10.22055/jamm.2016.12302

محسن محمدزاده؛ زهرا ناصری


34. محاسبه مرز کارای مدل دوسطحی خطی چندهدفه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-45

10.22055/jamm.2016.12027

عباس مهربانی؛ حبیبه صادقی


35. بهینه سازی روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-45

اسماعیل حسام الدینی؛ محسن ریاحی


36. تحلیل پاسخ های آمیخته گسسته و پیوسته رده بندی شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-44

احسان بهرامی سامانی؛ حمید عالی پور


37. توسعه روش‌های حل مساله برنامه‌ریزی دوسطحی خطی بر اساس روش شمارش ضمنی و روش دوگان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-53

عیسی نخعی؛ اقبال حسینی؛ محمد فتحی


39. تحلیل بیزی نرخ سرطان معده در استان گیلان با مدل اتوبتا-دوجمله‌ای فضایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-43

10.22055/jamm.2018.25994.1586

لیلا عابدین پور لیارجدمه؛ حسین باغیشنی؛ نگار اقبال


42. یک رویکرد برنامه ریزی دوسطحی برای مسأله توسعه تأثیر در شبکه در فضای رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

10.22055/jamm.2020.29355.1712

فرناز هوشمند خلیق


43. تعیین هم زمان کنترل و وضعیت بهینه در سیستم متضمن غشا مرتعض مستدیر به روش گسسته سازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-42

علیرضا فخارزاده جهرمی؛ پرویز الهی؛ ندیمه جعفر پور


44. کاربرد یک الگوریتم اصلاحی رقابت استعماری برای حل مسأله ی فروشنده دوره‌گرد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-49

مجید یوسفی خوشبخت؛ فرزاد دیده ور؛ فرهاد رحمتی


46. تحلیل استوار داده های فضایی در حضور داده های دورافتاده

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-48

محسن محمدزاده؛ انور محمدی


47. رگرسیون نیمه پارامتری فازی بر اساس خوشه‌بندی فازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-58

10.22055/jamm.2017.13103

معصومه اسداللهی؛ محمد قاسم اکبری


48. یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 38-53

10.22055/jamm.2018.20658.1377

روح اله رمضانی؛ سعید رضاخواه ورنوسفادرانی؛ مجید فرهادی


50. مدل‌بندی داده‌های فضایی-زمانی با گمشدگی غیرقابل چشم پوشی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 39-61

10.22055/jamm.2020.28698.1692

محسن محمدزاده؛ سمیرا زحمت کش