تعداد مقالات: 143
53. ممیزی سری های زمانی با استفاده از برآورد تابع درستنمایی ضرایب موجک های گسسته

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-59

بهزاد منصوری؛ رحیم چینی پرداز


54. قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-60

فرشید مهردوست؛ نغمه صابر


55. یک جواب عددی پایدار برای یک مسئله ی کران متحرک معکوس انتقال حرارت با استفاده از روش مارچینگ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-60

مرتضی گرشاسبی؛ هاتف دستور؛ مهدی جلالوند


56. ارائه فرمول بندی جدید جهت برونیابی پاسخ میدان موج لرزه‌ای و مشتقات آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-58

10.22055/jamm.2016.12028

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ ری نام کروز پستانا؛ مهرداد سلیمانی منفرد


57. شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری


58. برآورد ((R=P(X>Y) در توزیع نمایی بر اساس روش‌های E- بیز و بیز سلسله مراتبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-64

10.22055/jamm.2018.13722

شهرام یعقوب زاده شهرستانی


59. تحلیل داده های فضایی-زمانی: مطالعه موردی داده های میانگین سرعت باد روزانه استان زنجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-76

10.22055/jamm.2019.26917.1624

علی شهنواز؛ علی محمدیان مصمم؛ محمدحسن بهزادی


60. تحلیل مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع‌بسته

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-69

فاطمه حسینی؛ امید کریمی؛ منور محمدکریمی


62. ارزیابی عملکرد و تعیین بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22055/jamm.2020.29434.1719

هیلدا صالح؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محسن رستمی؛ مرتضی شفیعی


64. بررسی جواب تقریبی مدل ریاضی مسئله ی اغتشاشی تکین شامل معادله ی مرتبه ی دوم خطی با ضرایب متغیر با شرایط مرزی دیریکله

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-70

علیرضا سرخسی؛ محمد جهانشاهی؛ مجتبی سرخسی


65. شبیه سازی گازهای تنفسی در مجراهای هوائی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-66

عظیم امین عطایی


67. مدل رشد تومور جامد بدون رگ بر اساس چرخه سلولی با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-74

10.22055/jamm.2016.12996

فاطمه پورحسن زاده؛ سید حجت سبزپوشان؛ علی محمد علیزاده؛ ابراهیم عصمتی؛ ریحانه چمنی


68. تعمیمی از مدل دلتا شوک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 58-70

10.22055/jamm.2019.26715.1618

محمد حسین پورسعید


69. مدل ریاضی سه‌بعدی در حل تحلیلی معادله تحکیم در خاک اشباع همگن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-74

10.22055/jamm.2015.11487

رضا پورساکی؛ جواد احدیان؛ منصور سراج


70. تخصیص بودجه ی بهینه به منظور افزایش ایمنی محور شیراز-آباده به روش تجزیه بندر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-72

10.22055/jamm.2016.12029

علیرضا فخارزاده جهرمی؛ سمیه محمودی


72. P-فضاها و ویژگی آرتین ریس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 61-76

فریبرز آذرپناه؛ سوسن افروز


73. بررسی تاثیر اندازه ی حجم نمونه در مدل های چندسطحی با رویکرد زیرنمونه گیری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-77

موسی گل علی زاده؛ امید اخگری


74. مدلی جدید برای تعیین نقاط اتکا در تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-79

فرانک حسین زاده سلجوقی؛ زهرا الهی مقدم


75. بر آورد پارامترهای فازی از طریق وزن های فازی و برنامه ریزی خطی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-80

10.22055/jamm.2016.12304

صدیقه دانش؛ رحمان فرنوش؛ طاهره رزاق نیا