کاربرد مدل رگرسیون کلاس پنهان در مدلسازی عوامل مرتبط با مهاجرتهای بین استانی در ایران

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

در مطالعه حاضر پدیده مهاجرت بین استانی در یک بازه زمانی 40 ساله مورد بررسی قرار گرفته است و استانها از لحاظ مهاجرپذیری یا مهاجرفرستی دسته بندی و علل مرتبط با مهاجرتهای بین استانی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون کلاس پنهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه استانهای ایران میباشند. اطلاعات مورد نیاز از منابع معتبر دولتی (مرکز آمار ایران ، وزارت صنایع ، وزارت جهاد کشاورزی) استخراج شده است. مدل رگرسیون کلاس پنهان استانهای ایران را به دو رده مهاجرپذیر و مهاجرفرست ردهبندی کرد. الگوی مهاجرت بین استانی در بازه زمانی 1345 تا 1385 نشان داد که استانهای تهران ، اصفهان ، قم ، مازندران ، بوشهر، سمنان و یزد رده استانهای مهاجرپذیر را تشکیل میدهند. مهمترین عواملی که با میزان مهاجرت بین استانی در ارتباط بودند عبارتند از: میزان شهرنشینی، سطح تحصیلات ، نسبت جنسی ، بعد خانوار ، ضریب توسعه یافتگی صنعتی و معدنی و نرخ بیکاری. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند برای تدوین استراتژیهای مناسب به منظور مدیریت پدیده مهاجرت و کاهش آثار سوء آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Latent Class Regression Model for Modeling Factors Associated with Inter-Province Immigrations

نویسندگان [English]

  • Jamshid Jamali 1
  • Awat Feizi 2
1 Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Department of Biostatistics and Epidemiology, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan Iran
چکیده [English]

In the present research, inter-provinces immigration and its determinants in a 40 years period in Iran was investigated, using the latent class regression. The analyzed data were extracted  from reliable governmental resources (Iran statistical center, ministry of industry and mining and ministry of agriculture). According to obtained results, Iran’s provinces were classified in two migrator and immmigrator categories. The pattern of immigration during 1345 to 1385 showed that the Tehran, Isfahan, Quem, Mazandaran, Boushehr, Semnan and Yazd provinces were immigrator. The most important related predictors were: civilization level, level of education, sex ratio, family dimension, Industrial development coefficient, unemployment rate.  Accordingly, the obtained results  in this study can be used for developing suitable strategy in order to managing immigration and diminishing its side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigration
  • Inter-province immigration
  • Net immigration rate
  • Latent class regression