مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی غیرهمگن مرتبه دوم است. ابتدا اهداف آموزشی مبحث مذکور طراحی و صحت آن‌ها توسط سه نفر از اعضای هیأت علمی که تجربه تدریس در این درس را بیش از ده سال داشتند، مورد تأیید قرار گرفت. طی مطالعه مقدماتی آزمونی شامل 25 سؤال تهیه و بر روی 31 نفر از دانشجویان علوم پایه و مهندسی که به طور تصادفی انتخاب شدند، اجرا شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل با توجه به مقدار آلفای کرونباخ (834/0) مشخص شد که سؤالات طرح شده با اهداف آموزشی بیان شده در جدول مشخصات انطباق دارند. سؤالات نامناسب با استفاده از ضرایب دشواری، تمیز و عدم هماهنگی درونی بین آنان حذف و آزمونی 15 سؤالی بر روی 122 نفر از دانشجویان علوم‌پایه و مهندسی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند، اجرا شد. با استفاده از نتایج به‌دست آمده، مدل تجربی دانش یادگیرنده تدوین، و مشخص شد که رابطه معناداری بین مؤلفه‌های ‘دانش تعاریف’ و ‘دانش روش ضرایب نامعین’ ؛ ‘دانش روش تغییر پارامتر’ و ‘دانش روش‌های خاص’ ؛ و ‘دانش روش‌های خاص’ و ‘دانش تعاریف’ وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Model of Learner Knowledge Based on Designing Instructional Objectives

نویسندگان [English]

  • Elahe Aminifar 1
  • Bahram Saleh Sedghpour 2
  • Zahra Sabaghzadeh 1
1 School of Mathematics, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 School of Education, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to find the structural model of learner knowledge based on designing instructional objectives of Second Order Non-Homogeneous Linear Differential Equations. To do this, the
instructional objectives of purposed subject were designed and their integrity was confirmed by three members of academic staff who teach this course for more than 10 years. In a pilot study, a test consists of 25 questions was given to thirty-one science and engineering students who were chosen randomly. Analyzing data with attention to Cronbach’s Alpha (0.834) confirmed that designed questions verified with mentioned instructional objectives of goal-content’s table. By using difficulty index, discrimination index and loop method unfit questions removed and 15  questions remained.  engineering students who were chosen by cluster sampling. The empirical model of learner’s knowledge was compiled and  results showed that there are meaningful relationships between ‘knowledge of definitions’ and ‘knowledge of method of undetermined coefficients’; ‘knowledge of method of variation of parameters’ and ‘knowledge of special methods’; and ‘knowledge of special methods’ and ‘knowledge of definitions’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learner Knowledge Model
  • Instructional Objects