کاربرد یک الگوریتم اصلاحی رقابت استعماری برای حل مسأله ی فروشنده دوره‌گرد

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

این مقاله یک روش رقابت استعماری اصلاح‌شده را برای حل مسأله فروشنده دوره‌گرد ارائه می کند که در تابع جذب بین کشورهای استعمارگر و استعمار شده و هم چنین انقلاب کشورهای مستعمره، با حالت معمولی خود تفاوت دارد. به علاوه برای افزایش کارایی الگوریتم از روش بهبود دهنده ی سه‌گانه استفاده می‌شود. الگوریتم جدید روی 19 مثال استاندارد مسأله فروشنده دوره‌گرد از کتابخانه TSPLIBمورد آزمایش و با الگوریتم‌های رقابت استعماری، ژنتیک، پرندگان، تکاملی و کلونی زنبور مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی دارای کارایی مناسبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها