استنباط بیزی از توزیع نمایی دوپارامتری در سانسور هیبرید نوع اول

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه تهران

چکیده

سانسور هیبرید ترکیبی از دو سانسور نوع اول و دوم میباشد که خود بر حسب تعیین معیار پایان دادن به آزمایش به دو سانسور هیبرید نوع اول و دوم تقسیم میشود. در این مقاله با طرح سانسورهیبرید نوع اول در حالت بدون جایگذاری و با جایگذاری، برآوردگر بیزی پارامترهای توزیع نمایی دوپارامتری و برآوردگر تأسف پسین گاما مینیماکس را برای انتخاب برآوردگری بهینه، تحت تابع زیان توان دوم خطا بهدست میآوریم. در ادامه مینیماکس و مجاز بودن برآوردگر بیزی تعمیمیافته را تحت تابع زیان توان دوم خطا در برخی حالتها مورد بررسی قرار میدهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bayesian Inference Based on type-I Hybrid Censored Data from a Two-Parameter Exponential Distribution

نویسندگان [English]

  • Ahmad Parsian
  • Fariba Azizi
Department of Statistics, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A hybrid censoring is a mixture of type-I and type-II censoring schemes. It is categorized to  type-I and  type-II hybrid censored based on how the experiment set to terminate. In this paper, we describe  the  type-I hybrid censoring where lifetime variables have a two-parameters  exponential distribution. Bayes estimation of unknown parameters under  squared  error loss function is developed. Among several methods of constructing the optimal procedures in the context of robust  Bayesian  methodology, we obtain posterior  regret  gamma minimax estimation of unknown parameters under  squared  error  loss function.  Finally, we discuss  minimaxity and admissibility of the generalized Bayes estimator under squared error loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Admissible Estimator
  • Bayes Estimator
  • Minimax estimator