شبیه سازی خشک کردن کاغذ های اندود شده و ارائه مدل جدید آزمایشگاهی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی شیمی

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق ؛ یک مدل شبیه سازی شده که حاصل ادغام مکانیسم انتقال حرارت و جرم در خشک کردن کاغذ های اندود شده است ارائه می گردد . در مدل شبیه سازی ؛ کاغذ اندود شده به سه لایه اندود شده ؛ لایه مرطوب کاغذ و لایه خشک کاغذ پایه تقسیم گردیده ، که در آن ضخامت هر لایه ؛ تابعی از زمان و شرایط خشک شدن است . تاثیر پارامترهای دمای سیال ؛ نوع سیال ؛ زمان تاخیر و ترکیب مخلوط اندود کننده روی شدت خشک کردن مطالعه شده است .از دو سیال هوا و بخار آب داغ در دماهای°C 200 و°C 160 ، °C 120 استفاده شد . زمان تاخیر 0.2 و 0.4 ثانیه در نظر گرفته شد که مطابق با شرایط صنعتی است . هم چنین از دو ترکیب اندود کننده با ویسکوزیته های مختلف استفاده گردید . کاغذ اندود شده به هشت قسمت تقسیم و با نوشتن معادله های بقای جرم و انرژی برای هر لایه و حل آن ها ؛ مقدار دما و رطوبت در هر لایه بر حسب زمان محاسبه گردید . برای بررسی نتایج شبیه سازی ؛ از نتایج آزمایشگاهی استفاده شد که با نتایج شبیه سازی مطابقت خوبی داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Download Fulltext