مدل‌‌بندی پاسخ‌های آمیخته طولی پیوسته و ترتیبی تحت مکانیسم گمشدگی انصراف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در برخی از مطالعات طولی، بویژه در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، پزشکی و غیره ممکن است به طور همزمان دو پاسخ مورد علاقه با دو مقیاس اندازه‌گیری متفاوت وجود داشته باشد که این دو پاسخ می‌توانند با یکدیگر همبسته باشند. از طرفی با توجه به ماهیت مطالعه‌های طولی، هر یک از پاسخ‌های مرتبط با یک آزمودنی در طول زمان نیز می‌توانند با یکدیگر همبسته هستند. پس باید در تحلیل این دسته از داده‌ها دو نوع ساختار همبستگی به طور همزمان در نظر گرفته شود. در یک مطالعه‌ی طولی، ممکن است برای برخی آزمودنی‌ها به هر دلیلی (مانند تغییر مکان، فوت و ...) انصراف رخ دهد و اطلاعات آن‌ها موجود نباشد. در این حالت مدل‌بندی همزمان داده‌های آمیخته‌ی طولی با پدیده‌ی انصراف، مطلوب‌تر از مدل‌بندی جداگانه‌ی هر یک از آن‌ها است. در این مقاله، مدل‌یندی ریاضی این گونه از داده‌ها تحت مکانیزم گمشدگی انصراف با استفاده از رویکرد بیزی ارائه می‌شود. از مطالعه شبیه‌سازی و تحلیل مثال کاربردی برای ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی استفاده شده است. این مدل، مدل‌های ارائه شده برای داده‌های کامل را به عنوان یک حالت خاص شامل می‌شود. همچنین در تحلیل مثال کاربردی نیز چند آزمون برای انتخاب بهترین مدل برازش داده شده به داده‌ها انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات