تشخیص داده‌های دورافتاده دایره‌ای با استفاده از یک مدل آمیزاه ای از توزیع‌های فون‌میزس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

داده‌های دایره‌ای نوعی از داده‌های جهتی با دوره تناوبی مشخص هستند. به دلیل اینکه وجود داده‌های دور افتاده استنباط‌های آماری راجع به پارامترهای مدل‌های رگرسیون دایره‌ای را نامعتبر خواهد کرد، بررسی وجود آنها در تحلیل این مدل‌ها نیازمند توجه ویژه‌ای است. روش‌های متنوعی برای مدل‌بندی ساختار مجموعه داده‌ها شامل مشاهدات دور افتاده وجود دارد که به کارگیری مدل آمیزه‌ای یکی از مهمترین آنهاست. در این مقاله علاوه بر مطالعه یکی از روش‌های مدل‌های رگرسیون دایره‌ای، به عنوان ایده پژوهشی جدید نحوه به‌کارگیری مدل‌ آمیزه‌ای از توزیع‌های فون‌میزس برای تعیین داده‌های دورافتاه در این مدل تشریح می‌شود. برای برآورد پارامترهای مدل مذکور از الگوریتم‌ EM استفاده خواهد شد. عملکرد مدل‌ پیشنهادی با استفاده از مطالعات شبیه‌سازی بررسی و سپس از ماتریس درهم ریختگی برای ارزیابی اعتبار برازش مدل کمک گرفته می‌شود. به علاوه، روش‌های پیشنهادی در تحلیل داده‌های جهت موج سواحل استان بوشهر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات