نتایجی درباره گروه های کامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی،دانشکده علوم،دانشگاه رازی،کرمانشاه

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

چکیده

فرض کنید یک G گروه کامل باشد. در این مقاله با روش جدیدی ثابت می کنیم که هر خودریختی از گروه G را می توان به طور یکتا به یک خودریختی از گروه پوششی G گسترش داد. همچنین ثابت می کنیم اگر G یک فاکتور مرکزی از گروهی مثل H باشد آنگاه هر خودریختی از گروه G به طور یکتا به یک همریختی از گروه پوششی G به H گسترش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات