آزمون تعیین خطای مشخص سازی مدل خطی عام برای داده های گم شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله مدل خطی عام را در تحلیل داده‌هایی که در آنها متغیرهای کمکی و متغیر پاسخ گم شدگی دارند، در نظر می گیریم. برای تعیین نیکویی برازش مدل خطی عام در حضور داده‌های گم‌شده، آزمون جدیدی را بر اساس آزمون رمزی(1969) می سازیم. نشان می دهیم که تحت فرض صفر، آماره های آزمون در برخی از حالات از توزیع فیشر تبعیت می کند و در برخی از حالات به توزیع شبه‌فیشر میل می‌کند. علاوه بر این، عملکرد آمارههای آزمون‌های مختلف را بر اساس چند مساله شبیه‌سازی مقایسه می‌کنیم. همچنین از این آمارهها برای بررسی کفایت مدل خطی عام در تحلیل داده‌های واقعی استفاده می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات