یک مسئله بهینه سازی مقید برای تعیین کوچکترین ناحیه اطمینان توزیع پارتو تحت سانسور پیش رونده نوع دوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله، یک مسئله بهینه سازی مقید برای تعیین کوچکترین ناحیه اطمینان توأم برای پارامترهای توزیع پارتو بر اساس نمونه های سانسورشده فزاینده نوع دوم فرمول بندی و حل می شود. تابع هدف، مساحت ناحیه اطمینان و قید مسئله، سطح اطمینان مشخصمی باشد. کوچکترین ناحیه اطمینان توأم پیشنهادی برای نمونه های کامل و نمونه های سانسورشده نوع دوم از راست نیز معتبر می باشد. مساحت کوچکترین ناحیه اطمینان پیشنهادی و مساحت ناحیه اطمینان متعادل مورد مقایسه قرار می گیرند. در انتها، دو مثال عددی برای تشریح روش بهینه سازی پیشنهادی ارائه می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات