مدل‌سازی و حل مسایل کنترل بهینه سیستم‌های ترکیبی با سوییچ خودگردان و دنباله مد نامعلوم با استفاده از روش‌های ازدحام ذرات و رونوشت مستقیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی کاربردی و صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.22055/jamm.2019.25112.1559

چکیده

در این مقاله بر روی دسته‌خاصی از مسایل کنتر‌ل بهینه سیستم‌های ترکیبی با سوییج خودگردان تمرکز می‌گردد. حل عددی مسایل کنترل بهینه سوییچ خودگران، به علت تعامل میان دینامیک پیوسته وگسسته، ساده نمی‌باشد و روش‌‌های عددی مستقیم و غیرمستقیم ارایه شده دارای ایرادهایی، از جمله حساسیت نسبت به حدس اولیه و ناتوانی در یافتن جواب کمینه سراسری می‌باشند. در این مقاله برای برطرف کردن این مشکلات، کاربرد روش‌های فراابتکاری پیشنهاد می‌شوند. در این روش ابتدا از این نوع روش‌ها (به عنوان مثال، روشPSO) جهت تعیین دنباله مد مساله استفاده می‌شود؛ سپس با توجه به دنباله مد تعیین شده، یک مساله با دنباله مد معلوم به دست می‌آید و در نهایت با استفاده از با استفاده از روش رونوشت مستقیم ذوزنقه زمان‌های سوییچ، مقدار بهین تابع هدف و متغیرهای حالت و کنترل برآورد می‌شوند. در واقع با ارایه‌ی این روش به رفع چالش‌های اساسی حل مسایل کنترل بهینه سیستم‌های ترکیبی با سوییچ خودگردان که در آن‌ها تعداد سوییچ و دنباله مد مجهول است، می‌پردازیم. در پایان نتایج عددی برای یک مثال ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات