بررسی خواص تصادفی مؤلفه‌های سالم بعد از خرابی شبکه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش آمار، دانشگاه شیراز

10.22055/jamm.2019.24420.1526

چکیده

در ‌این مقاله، یک شبکه دو وضعیتی با n مؤلفه در نظر گرفته می شود و فرض بر این است که مؤلفه‌های شبکه طبق یک فرآیند پواسون ناهمگن از کار می‌افتند. بعد از خرابی شبکه، ممکن است برخی از مؤلفه‌های آن هنوز سالم باشند و بتوان آن‌ها را در شبکه جدید مورد استفاده قرار داد. در ‌این مقاله، برخی از خواص سالخوردگی و ترتیب‌های تصادفی اینگونه از مؤلفه‌ها بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات