بهبود یک روش آزمون فرضیه و فاصله اطمینان در رگرسیون خطی تک متغیره فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه بیرجند

2 گروه آمار، دانشگاه پیام نور تهران

10.22055/jamm.2019.23961.1505

چکیده

در این مقاله، ابتدا یک روش موجود برای برآورد، انجام آزمون فرضیه فازی و فاصله اطمینان فازی برای ضرایب فازی یک مدل رگرسیون خطی ساده با ورودی‌های دقیق و خروجی‌های فازی معرفی می‌شود. سپس، معایب و نقایص این روش با تحلیل چند مثال عددی مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. با معرفی یک رویکرد جایگزین مناسب در برآورد ضرایب و بکار‌گیری فرضیه‌های فازی متعارف در محیط فازی، سعی می‌کنیم روش مذکور در ساختار و اتخاذ تصمیم‌گیری برای پذیرش یا رد فرضیه‌های فازی را بهبود ببخشیم. برای این منظور، به کمک یک متر فازی متداول و تکنیک بوت‌ استرپ، آماره‌های آزمون مورد نیاز به‌ صورت معیار‌های غیر فازی تعریف می‌شوند. سپس، با مقایسه‌ی مقدار احتمال و سطح معنی‌داری داده شده، همانند روش کلاسیک، فرض صفر فازی قبول یا رد می‌شود. همچنین با ارائه چند مثال کاربردی، تأثیر و ارجحیت رویکرد پیشنهادی در آزمون فرضیه و فاصله اطمینان برای ضرایب فازی مدل رگرسیون خطی در مقایسه با روش موجود را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات