برآورد قابلیت اعتماد، در مدل تنش-مقاومت چند مولفه‌ای بر پایه توزیع گومپرتز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

در این مقاله، قابلیت اعتماد در مدل تنش-مقاومت چند مولفه‌ای، وقتی که متغیرهای تنش و مقاومت دارای توزیع‌های گومپرتز با پارامترهای شکل متفاوت و و پارامتر یکسان هستند، برآورد می‌شود. با برآورد پارامترهای توزیع گومپرتز به روش‌های ماکسیمم درستنمایی و بهترین برآورد صدکی تک‌مشاهده‌ای، برآورد قابلیت اعتماد به دست آورده می‌شود. به روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، یک مطالعه شبیه‌سازی انجام شده و برای تشریح روش‌های برآورد از یک مجموعه داده‌های واقعی استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of reliability in multicomponent stress-strength model based on Gompertz distribution

نویسنده [English]

  • shahram yagoobzadeh
Department of Statistics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research article,we estimate the multicomponent stress–strength reliability of a system when strength and stress variates are drawn from an exponentiated Weibull distribution with different shape parameters and , and common scale parameter , respectively. The reliability is estimated using the best single observation percentile method and maximum liklihood method of estimation when samples drawn from strength and stress distributions. The reliability estimators are compared asymptotically. The small sample comparison of the reliability estimates is made through Monte Carlo simulation. Using real data sets we illustrate the procedure.
Keywords: Stress–Strength, Reliability, Maximum likelihood estimation, Best single observation percentile estimation, Mean square error, Confidence intervals, Gompertz distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress–Strength"
  • " Reliability"
  • " Maximum likelihood estimation"
  • " Bayesian estimation"
  • " Mean square error"
  • "Gompertz distribution
[1] Gompertz, B. (1825). On the Nature of the Function Expressive of the Law of Human Mortality and on the New Mode of Determining the Value of Life ‎Contingencies, ‎Philosophical Transactions of the Royal Society American, 115, 513-580.‎‎

[2] Pakdaman, Z. and Ahmadi, J. (2017). Point estimation of the stress-strength reliability parameter for parallel system with independent and non-identical components, Communications in Statistics- Simulation and Computation, to appear. Doi: 10.1080/03610918.2017.1309426.

[3] Bhattacharyya, G.K. and Johnson, R. A. (1974). Estimation of reliability in multicomponent stress-strength model, The Journal of the Acoustical Society of America, 69, 966–970.

[4] Enis, P. and Geisser, S. (1971). Estimation of the probability that Y<X, The Journal of the Acoustical Society of America, 66, 162-168.

[5] Downtown, F. (1973). The estimation of P(Y<X) in the normal case, Technometrics, 15, 551-558.

[6] Awad, M. and Gharraf, K. (1986). Estimation of P(Y <X) in Burr case: A comparative study, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 15,389-403.

[7] Nandi, S.B. and Aich, A.B. (1994). A note on estimation of P(X>Y) for some distributions useful in life-testing, IAPQR Trans-actions, 19(1), 35-44.

[8] Raqab, M.Z. and Kundu, D. (2005). Comparison of different estimators of P(Y<X) for a scaled Burr type X distribution, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 34(2), 465-483.

[9] Kundu, D. and Gupta, R. D. (2006). Estimation of P(Y<X) for Weibull distribution, IEEE Transactions on Reliability, 55(2), 270-280.

[10] Raqab, M.Z., Madi, M.T. and Kundu, D. (2008). Estimation of P(Y<X) for the 3-parameter generalized exponential distribution, Communications in Statistics - Theory and Methods, 37(18), 2854-2864.

[11] Asgharzadeh, A., Valiollahi, R. and Raqab, M.Z. (2011). Stress-strength reliability of Weibull distribution based on progressively censord samples, Statistics and Operations Research Transactions, 35(2), 103-124.

[12] Lio, Y.L. and Tsai, T. R. (2012). Estimation of for Burr XII distribution based on the progressivey first failure-censord samples, Journal of Applied Statistics, 39(2), 465-483.

[13] Al-Mutairi, D.K., Ghitany, M.E. and Kundu, D. (2013). Inferences on Stress-strength reliability from Lindley distribution, Communications in Statistics-Theory and Methods, 42(8), 1443-1463.

[14] Ghitany, M.E., Al-Mutairi, D.K. and Aboukhamseen, S.M. (2015). Estimation of the reliability of a Stress-strength system from power indley distributions, Communications Statistics Simulation and Computation, 44, 118-136.

[15] Pandey, M. and Borhan, U.M.d. (1985). Estimation of reliability in multicomponent stress-strength model following Burr distribution, Proceedings of the First Asian congress on Quality and Reliability, New Delhi, India, 307-312.

[16] Rao, G.S. and Kantam, R. R. L. (2010). Estimation of reliability in multicomponent stress-strength model: log-logistic distribution, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 3(2), 75-84.

[17] Rao, G.S. (2012a). Estimation of reliability in multicomponent stress-strength model based on generalized exponential distribution, Colombian Journal of Statistics, 35(1), 67-76.

[18] Rao, G.S. (2012b). Estimation of reliability in multicomponent stress-strength model based on Rayleigh distribution, ProbStat Forun, 5, 150-161.

[19] Rao, G.S., Aslam, M. and Aril, O. H. (2017). Estimation of reliability in multicomponent stress- strength model based on exponentiated Weibull distribution, Communications Statistics Simulation and Computation, 46(15), 7495-7502.

[20] Castellares, F. and Lemonte, A.J. (2014). A New Generalization Weibull Distribution Generated by Gamma Random Variabales, Journal of the Egypain Mahematical Society, 10, 1-9.

[21] Ward, M. (1934). The representation of Stirling’s numbers and Stirling’s polynomials as sums of factorial, American Journal of Mathematics, 56, 87–95.

[22] Rao, C.R. (1973). Linear Statistical Inference and its Applications, Wiley Eastern Limited, India.

[23] Lindley, D.V. (1980). Approximate Bayes Method, Trab Estad 3, 281-288.

[24] Badar, M.G. and Priest, A.M. (1982). Statistical aspects of fiber and bundle strength in hybrid composites. In: Hayashi, T., Kawata, K., Umekawa, S. (Eds.), Progress in Science and Engineering Composites, ICCM-IV, Tokyo, 1129–1136.

[25] Raqab, M. Z. and Kundu, D. (2005). Comparison of different estimators of P(Y < X) for a scaled Burr type X distribution, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 34(2), 465– 483.

[26] Kundu, D. and Gupta, R. D. (2006). Estimation of P(Y < X) for Weibull distributions, IEEE Transactions on Reliability, 55(2), 270–280.