برآورد قابلیت اعتماد، در مدل تنش-مقاومت چند مولفه‌ای بر پایه توزیع گومپرتز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران

10.22055/jamm.2019.24238.1519

چکیده

در این مقاله، قابلیت اعتماد در مدل تنش-مقاومت چند مولفه‌ای، وقتی که متغیرهای تنش و مقاومت دارای توزیع‌های گومپرتز با پارامترهای شکل متفاوت و و پارامتر یکسان هستند، برآورد می‌شود. با برآورد پارامترهای توزیع گومپرتز به روش‌های ماکسیمم درستنمایی و بهترین برآورد صدکی تک‌مشاهده‌ای، برآورد قابلیت اعتماد به دست آورده می‌شود. به روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، یک مطالعه شبیه‌سازی انجام شده و برای تشریح روش‌های برآورد از یک مجموعه داده‌های واقعی استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات