تحلیل داده های فضایی-زمانی: مطالعه موردی داده های میانگین سرعت باد روزانه استان زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه آمار، دانشگاه زنجان

10.22055/jamm.2019.26917.1624

چکیده

در این مقاله، ابتدا مبانی نظری مدلسازی نیمه طیفی مطالعه شده و به توصیف چند خاصیت از مدل های نیمه طیفی اخیر پرداخته می شود. سپس یک روش برای برآورد تابع کوواریانس فضایی-زمانی در حالت نیمه-طیفی پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی عملکرد مدل های نیمه طیفی ارائه شده، دو شبیه سازی انجام گرفته که در هرکدام از آنها روش برآورد پیشنهادی با سایر روش ها مقایسه شده است. روش مورد نظر موفقیت زیادی نسبت به سایر روش ها بخصوص برای مجموعه مشاهدات بزرگ داشته است. سرانجام برای داده های واقعی مربوط به متوسط روزانه سرعت باد در استان زنجان از روش پیشنهادی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات