مدل‌سازی تاثیر تغییرات فصلی و مرگ‌ومیر زنبورهای پرستار در کلونی زنبور عسل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس

10.22055/jamm.2019.26669.1613

چکیده

زنبور عسل به عنوان حشره‌ای است که عمده گرده افشانی محصولات کشاورزی را انجام می‌دهد. در ده‌های اخیر کاهش چشم‌گیر کلونی‌های زنبور عسل که به فروپاشی کلونی‎های زنبور عسل می‌انجامد، نگرانی جهانی را در پی داشته است. در همین راستا به منظور بررسی علل این واقعه، مدل‌سازی دینامیکی برای پیش بینی رفتار جمعیت کلونی زنبور عسل ارائه شده است. در اولین مدل‌های ارائه شده، تنها تاثیر نرخ مرگ‌ومیر بر روی جمعیت کلونی بررسی شده و در ادامه تاثیر غذا و تغییرات نوزادها به مدل‌ها اضافه شده است. در این مطالعه برای کامل‌کردن مدل‌های ارائه شده تاثیر تغییرات فصلی و نرخ مرگ‌ومیر زنبورهای پرستار به مدل‌های قبلی اضافه شده است. نتایج این مدل‌سازی نشان می‌دهد که با افزایش نرخ مرگ‌ومیر به بیش از عدد 41/0، کلونی منقرض می‌شود. علی رغم این که غذا در داخل کلونی وجود دارد. این پدیده یکی از علایم فروپاشی کلونی زنبور عسل است. به‌علاوه مدل ارائه شده حداقل غذای مورد نیاز برای رشد کلونی در نرخ‌های مختلف مرگ و میر را مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات