ابر کارایی بر پایه مدل SBM درتحلیل پوششی داده های فازی تعمیم یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضیی دانشگاه سمنان

2 گروه ریاضی دانشگاه سمنان

10.22055/jamm.2019.21655.1422

چکیده

مدل ابر کارایی بر پایه SBM برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارای SBM ارائه شده است. مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی، برای ارزیابی واحدهای دارای ورودی و خروجی‌های غیر قطعی معرفی شده اند که در این روش ها اغلب از دستاورد α- برش استفاده شده است. همچنین در این روش ها واحدهای تصمیم گیرنده نمونه فازی را نمی توان ارزیابی نمود. این مقاله مدل ابرکارایی بر پایه SBM تعمیم یافته با داده های فازی را معرفی می کند که هم در برگیرنده مدل های فازی قدیمی است و هم واحدهای تصمیم گیرنده نمونه را ارزیابی می کند. همچنین مقاله حاضر یک روش ارزیابی فازی جدید بر پایه بردار پیشنهاد می کند. به عنوان مثال عددی، روش پیشنهادی برای رتبه بندی واحدهای کارای سیستم صنعتی به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات