تعمیم مفهوم کارای منصف در مسائل بهینه‌سازی چندهدفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

10.22055/jamm.2019.26673.1614

چکیده

هدف این مقاله تعمیم مفهوم کارای منصف به وسیله معرفی کردن A-کارای منصف می‌باشد که A ماتریسی با درایه‌های نامنفی است. شرایطی ارائه شده که تضمین می‌دهد رابطه A-غالب منصف، رابطه اولویت منطقی منصف است. بعلاوه ساختار مجموعه جواب‌های A-کارای منصف بررسی شده و ثابت شده که مجموعه جواب‌های A-کارای منصف زیرمجموعه جواب‌های کارا است از اینرو برای کاهش جواب‌های بهینه پارتو می‌توان از جواب‌های A-کارای منصف استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات