بازنگری رهیافت نارایانا بر قضیه چانگ ‌ــ ‌فِلر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/jamm.2019.27150.1640

چکیده

نارایانا با به کار بردن جایگشتهای دوری رابطه بین مساحت ناحیه زیر مسیرهای شمالی ‌ـ شرقی از مبدا به نقطه (n,n) و تعداد نقیصه ‌های آنها را مورد بررسی قرار داد و از این طریق اثباتی برای قضیه معروف چانگ ‌ـ ‌فلر ارایه نمود. در این مقاله با بازنگری رهیافت نارایانا، اثباتهایی کوتاه بر قضایای نارایانا و چانگ ـ فلر ارایه می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات