نگاشت های R - s - پیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

10.22055/jamm.2019.26434.1606

چکیده

کلاس جدیدی از نگاشتهای پیوسته، به نام نگاشت های R - s - پیوسته ، معرفی میشود. ارتباط میان R - s - پیوستگی
با پیوستگی و انواع دیگری ازپیوستگیهای قوی که تاکنون معرفی شده اند، بررسی میشود. سپس ویژگیهای نگاشتهای
R - s - پیوسته مورد مطالعه قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات