مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - نمایه نویسندگان