مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - اهداف و چشم انداز