اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فریبرز آذرپناه

ریاضی (توپولوژی) گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

azarpanahipm.ir
+989161133687

اعضای هیات تحریریه پیشین

عبدالرحمن راسخ

آمار-مدلهای خطی، مدلهای تعمیم یافته، روشهای تشخیصی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~rasekh.a
rasekh_ascu.ac.ir
0611 3330464
0000-0002-4198-5104

h-index: 10  

مدیر مسئول

رحیم چینی‌پرداز

استنباط آماری، سری های زمانی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~chinipardaz.r
chinipardaz_rscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-1058-4735

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

غلامعلی پرهام

احتمال، فرایندهای تصادفی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~parham
parham_gscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0001-6574-9213

حمزه ترابی

آمار، استنباط آماری در داده های سانسور شده، قابلیت اعتماد گروه آمار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/torabi
htorabiyazd.ac.ir
0000-0002-4200-9770

h-index: 12  

رحیم چینی‌پرداز

استنباط آماری، سری های زمانی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~chinipardaz.r
chinipardaz_rscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-1058-4735

h-index: 7  

عبدالرحمن رازانی

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی و پاره ای، نظریه نقطه ثابت گروه ریاضی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین ایران

razani.sci.ikiu.ac.ir
razanisci.ikiu.ac.ir
0000-0002-7172-9241

h-index: 10  

جلیل رشیدی نیا

آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/2899/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7
rashidiniaiust.ac.ir
0000-0002-9177-900X

h-index: 23  

منصور سراج

تحقیق در عملیات گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~msaraj
msarajscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-4047-5185

h-index: 8  

سهراب عفتی

کنترل بهینه و بهینه سازی، مدل سازی شبکههای عصبی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

s-effati.profcms.um.ac.ir
s-effatium.ac.ir
0000-0001-9752-0034

h-index: 19  

محمد هادی فراهی

ریاضی -کاربردی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

farahi.profcms.um.ac.ir
farahimath.um.ac.ir
0000-0002-9711-6936

h-index: 13  

مجتبی گنجعلی

مدلهای خطی، مدلهای خطی تعمیم یافته گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375289
m-ganjalisbu.ac.ir
0000-0002-8574-1750

h-index: 11  

غلامرضا محتشمی برزادران

قابلیت اعتماد، نظریه اطلاع گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

grmohtashami.profcms.um.ac.ir/
grmohtashamium.ac.ir
0611 3330464
0000-0002-8841-1386

h-index: 11  

مدیر داخلی

محمدرضا آخوند

آمار استادیار-دانشگاه شهید چمران اهواز

mr.akhoondscu.ac.ir
0611 33330464

کارشناس نشریه

کریمه مسحنه

علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

jammscu.ac.ir
06133331043