مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - واژه نامه اختصاصی