مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - همکاران دفتر نشریه