مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - فرایند پذیرش مقالات