مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله