مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - سفارش نسخه چاپی مجله