مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - اخبار و اعلانات