مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (JAMM) - داور - داوران