نویسنده = ������������ ��������������
برآورد منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) با استفاده از تابع هسته برنام-سندرز

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 344-356

10.22055/jamm.2022.40270.2018

حبیب اله ممبینی؛ بهزاد منصوری؛ محمدرضا آخوند


استفاده از سیستم دسته‌بند چندگانه برای تشخیص بیماری آندومتریوز: رویکرد زیرفضای تصادفی

دوره 2، شماره 2، آبان 1391، صفحه 89-107

محمدرضا آخوند؛ محمدعلی باقری؛ علی موسوی؛ اشرف معینی