نویسنده = رحیم چینی پرداز
راهبردهای وزنی جدید برای نمونه گیری فضایی همبسته پواسون

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 494-505

10.22055/jamm.2022.41081.2049

هادی فرخی نیا؛ رحیم چینی پرداز؛ غلامعلی پرهام


توزیع چوله نرمال چندمدی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 382-399

10.22055/jamm.2021.35652.1873

فروغ نقیبی؛ سید محمد رضا علوی؛ رحیم چینی پرداز


آزمون فرض تساوی میانگین ها در مقابل فرض مرتب شده در توزیع نرمال چند متغیره

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 99-118

ابوذر بازیاری؛ رحیم چینی پرداز؛ علی اکبر راسخی