نویسنده = �������������� �������������� ����������
تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 66-78

صدیقه امیدوار شلمانی؛ احمد پارسیان؛ علی کریم نژاد؛ لیلا گل پرور