نویسنده = لیلا گل پرور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 66-78

صدیقه امیدوار شلمانی؛ احمد پارسیان؛ علی کریم نژاد؛ لیلا گل پرور