نویسنده = بهرام صالح صدق پور
مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 79-97

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور؛ زهرا صباغ زاده فیروز آبادی