نویسنده = زهرا صباغ زاده فیروز آبادی
تعداد مقالات: 1
1. مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-97

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور؛ زهرا صباغ زاده فیروز آبادی