نویسنده = ���������� �������������� ��������
کاربرد یک الگوریتم اصلاحی رقابت استعماری برای حل مسأله ی فروشنده دوره‌گرد

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 29-49

مجید یوسفی خوشبخت؛ فرزاد دیده ور؛ فرهاد رحمتی