نویسنده = ���������� ���������� ������������
آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 67-83

محمدمهدی مقامی؛ نصراله ایران پناه