نویسنده = ������������ ��������������
استفاده از سیستم دسته‌بند چندگانه برای تشخیص بیماری آندومتریوز: رویکرد زیرفضای تصادفی

دوره 2، شماره 2، آبان 1391، صفحه 89-107

محمدرضا آخوند؛ محمدعلی باقری؛ علی موسوی؛ اشرف معینی