نویسنده = ���������� ������������������
سه مدل اساسی در ریاضیات مالی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 77-96

عبدالساده نیسی؛ رویا چمنی انباجی؛ لیلی شجاعی منش