نویسنده = محسن محمدزاده
تعداد مقالات: 8
2. مدل‌بندی داده‌های فضایی-زمانی با گمشدگی غیرقابل چشم پوشی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 39-61

10.22055/jamm.2020.28698.1692

محسن محمدزاده؛ سمیرا زحمت کش


3. طرح نمونه‌گیری فضایی متعادل دو مرحله‌ای برای پیش‌گویی میدان های تصادفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

10.22055/jamm.2018.13723

محسن محمدزاده؛ رامین خاورزاده


4. رگرسیون بتای آمیخته افزوده و مدل‌بندی نسبت شاغلین در خانوار

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 19-36

10.22055/jamm.2017.13102

زهره فلاح محسن خانی؛ محسن محمدزاده


5. برآورد کوچک ناحیه ای و پیشگویی فضایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-40

10.22055/jamm.2016.12302

محسن محمدزاده؛ زهرا ناصری


6. مدل های شکنندگی و خطرهای متناسب برای تحلیل داده های بقای فضایی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 101-123

محسن محمدزاده؛ کیومرث مترجم؛ آمنه آبیار


7. تحلیل استوار داده های فضایی در حضور داده های دورافتاده

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 33-48

محسن محمدزاده؛ انور محمدی