نویسنده = ���������� �������������������� �������� ������������