نویسنده = ���������������� ������������
پیرامون ویژگی های جبرهای بولی القاء شده با یک گروه مشبکه یکانی

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 372-382

10.22055/jamm.2022.40581.2032

سودابه کرمدوست؛ سید حسن میرنوری درگاه؛ محمود پورغلامحسین