نویسنده = ������������ ��������������
راهبردهای وزنی جدید برای نمونه گیری فضایی همبسته پواسون

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 494-505

10.22055/jamm.2022.41081.2049

هادی فرخی نیا؛ رحیم چینی پرداز؛ غلامعلی پرهام